Bash Shell-Day 4 – Job and Processes & Redirection

<< Day3 Day 5 >>

Tiếp tục chuỗi bài viết trong 30 ngày tìm hiểu Bash Shell. Nội dung của ngày thứ 4 bao gồm:

 1. Job and Processes
 2. Redirection

1.1 Xử lý công việc

Creating jobs

Để tạo job, chỉ cần thêm dấu & sau lệnh. & không phải là một tham số cho chương trình. Nó cho shell. & là chạy chương trình ở chế độ nền trong shell.

[root@hdv ~]# sleep 50 &
[1] 6821

Ví dụ trên là thực hiện sleep trong 50. Nếu không có & thì sau 50 giây bạn mới thực hiện được câu lệnh tiếp còn nếu có & ở cuối cùng thì bạn có thể thực hiện lệnh ngay lập tức.

[1] Là thứ tự job đang thực hiện

6821 là PID- Process ID

Bạn có thể thực hiện một lệnh tiếp theo mà không cần đợi job thực hiện xong bằng tổ hợp phím Ctr + Z. Sử dụng Crl+z sẽ ngưng lại tiến trình nếu muốn tiếp tục xem lệnh bg và fg bên dưới

[root@hdv ~]# sleep 10
^Z
[3]+ Stopped         sleep 10

Background(bg) and foreground(fg)(đặt vấn đề lên trước) a process

To bring the Process to the foreground- để đưa một process lên ưu tiên chạy trước, lệnh fg được sử dụng cùng với %

[root@hdv ~]# sleep 300
^Z
[5]+ Stopped         sleep 300
[root@hdv ~]# ps -f
UID     PID  PPID C STIME TTY     TIME CMD
root    4050  4001 0 04:33 pts/1  00:00:00 /bin/bash
root    6849  4050 0 12:00 pts/1  00:00:00 sleep 10
root    6888  4050 0 12:04 pts/1  00:00:00 sleep 30
root    6889  4050 0 12:04 pts/1  00:00:00 sleep 300
root    6890  4050 0 12:04 pts/1  00:00:00 ps -f
[root@hdv ~]# fg %5
sleep 300

Lệnh bg để tiếp tục thực hiện quy trình của process hoặc jobs.

bg %4 #thực hiện tiếp job[4]
bg # thực hiện tất cả các job đang bị hoãn
[root@hdv ~]# bg %4 
[4]- sleep 200 &

Lệnh job để biết hiện tại có các job lại đang làm việc hoặc đang bị hoãn:

[root@hdv ~]# jobs
[5]- Stopped         sleep 300
[6]+ Stopped         sleep 20
[7]  Running         sleep 20 &

Killing running jobs

[root@hdv ~]# sleep 200 &
[1] 7072
[root@hdv ~]# jobs
[1]+ Running         sleep 200 &
[root@hdv ~]# kill %1
[root@hdv ~]# jobs
[1]+ Terminated       sleep 200

Process sleep chạy trong nền, các tín hiệu kill mặc định là SIGTERM, cho phép các tiến trình thoát không ảnh hưởng.

Một số tín hiệu của lệnh kill phổ biến. Để xem đầy đủ sử dụng kill -l

Signal nameSignal nameHiệu ứng
SIGHUP1hangup
SIGINT2Ngắt từ bàn phím
SIGKILL9kill signal
SIGTERM15terminal signal

Bắt đầu và kết thúc các quy trình cụ thể

Có lẽ đây là các để kill một process đang chạy là chọn nó thông qua tên process

pkill -f test.sh

Hoặc một cách chi tiết hơn bằng cách sử dụng pgrep để kiếm PID thực tế:

kill $(pgrep -f 'bash test.sh')

Một cách tương tự có thể đạt được bằng cách sử dụng grep với lệnh ps -ef | grep name_process sau đó kill process được liệt kê ra.

Viết script

Bắt đầu tiếp cận script và dùng nó để kill. Giả sử bạn muốn thực thi và kill

1.2 Kiểm tra Process đang chạy trên cổng cụ thể

Để kiểm tra quá trình nào đang chạy trên cổng cụ thể 22 hoặc 80

[root@hdv ]# lsof -i :22
COMMAND PID USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
sshd  1111 root  3u IPv4 20364   0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
sshd  1111 root  4u IPv6 20366   0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
sshd  3895 root  3u IPv4 35655   0t0 TCP hdv:ssh->192.168.10.1:64844 (ESTABLISHED)
sshd  8071 root  3u IPv4 69039   0t0 TCP hdv:ssh->192.168.10.1:52581 (ESTABLISHED)
sshd  8174 root  3u IPv4 69103   0t0 TCP hdv:ssh->192.168.10.1:52610 (ESTABLISHED)

[root@hdv huydv]# lsof -i :80
COMMAND PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
httpd  8426  root  4u IPv6 70845   0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd  8427 apache  4u IPv6 70845   0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd  8428 apache  4u IPv6 70845   0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd  8429 apache  4u IPv6 70845   0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd  8430 apache  4u IPv6 70845   0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd  8431 apache  4u IPv6 70845   0t0 TCP *:http (LISTEN)

1.3 Từ chối background job

disown %[job] Điều này cho phép một quá trình thoát khỏi job.

1.4 Tìm kiếm thông tin về một quy trình đang chạy

ps aux | grep <search-term> Hiển thị các quy trình phù hợp với cụm từ tìm kiếm.

[root@hdv ~]# ps aux | grep httpd
root    8426 0.0 0.2 230440 5208 ?    Ss  15:34  0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache   8427 0.0 0.1 230440 2984 ?    S  15:34  0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache   8428 0.0 0.1 230440 2984 ?    S  15:34  0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache   8429 0.0 0.1 230440 2984 ?    S  15:34  0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache   8430 0.0 0.1 230440 2984 ?    S  15:34  0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache   8431 0.0 0.1 230440 2984 ?    S  15:34  0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
root    9128 0.0 0.0 112816  976 pts/7  S+  16:45  0:00 grep --color=auto httpd

1.5 Liệt kê tất cả các quy trình

Các hai cách phổ biến để liệt kê tất cả các quy trình trên một hệ thống. Liệt kê tất cả các process đang chạy bởi tất cả người dùng chúng khác nhau về định dạng mà chúng xuất ra

 • ps -ef
 • ps aux

2 Redirection- Chuyển hướng

2.1 Chuyển hướng đầu ra tiêu chuẩn

> Chuyển hướng đầu ra tiêu chuẩn hay còn được gọi là STDOUT của lệnh hiện tại thành một tệp hoặc một bộ mô tả khác.

ls >file.txt
> file.txt ls

Ví dụ:

[root@hdv ~]# ls
anaconda-ks.cfg file2 file_all
file1      file3 

[root@hdv ~]# ls > file.txt
 
[root@hdv ~]# cat file.txt 
anaconda-ks.cfg
file1
file2
file3
file_all

[root@hdv ~]# > file1.txt ls
 
[root@hdv ~]# cat file1.txt 
anaconda-ks.cfg
file1
file1.txt
file2
file3
file_all

Nếu không tồn tại hoặc không có giá trị nào được chỉ định. Lệnh sẽ in ra lỗi và STDOUT sẽ không có dữ liệu.

[root@hdv ~]# ls 1 > file2.txt
ls: cannot access 1: No such file or directory
 
[root@hdv ~]# cat file2.txt 

Lưu ý: chuyển hướng được tạo bởi wxecuted shell chứ không phải thực hiện bằng executed command, do đó nó sẽ hoàn thành trước khi thực thi lệnh.

2.2 Append vs Truncate

 1. Truncate > Được thực thi như sau:

Ví dụ:

[root@hdv ~]# echo 'hello' > file
[root@hdv ~]# echo 'Xin chào' > file
[root@hdv ~]# cat file
Xin chào
 • Tạo tệp file nếu nó không tồn tại
 • Truncate: loại bỏ nội dung của tệp nếu nó tồn tại file
 • Ghi nội dung Xin chào vào tệp. Vì nó là nội dung ghi vào sau cùng khi sử dụng Truncate >
 1. Append >>
 • Tạo file được chỉ định nếu nó không tồn tại
 • Append- nối tệp(ghi vào cuối tệp)
[root@hdv ~]# echo 'hello' > file
[root@hdv ~]# echo 'Vietnam' >> file
[root@hdv ~]# cat file
hello
Vietnam

2.3 Chuyển hướng cả STDOUT và STDERR

Các bộ tệp mô tả như 0 và là các con trỏ. Thay đổi trình mô tả file trỏ tới bằng chuyển hướng >/dev/null. Có nghĩa là 1 điểm đến /dev/null-là một tệp Thiết bị giả và thuộc loại tệp ký tự đặc biệt, chập nhận và loại bỏ tất cả đầu vào được ghi vào nó.

Mọi thứ trong linux đều là một file, ngay cả các STDIN, STDOUT,STDERR cũng đều là file. Mỗi file đều có một định danh gì đó để có thể cầm lắm hay thao tác được. Còn /dev/null cũng là một device hay cũng là một file đặc biệt trong linux thường được sử dụng để chứa các dữ liệu rác từ các Input stream khi chúng ta không muốn sử lý hay muốn hiển thị nó.

Đầu tiên chúng trỏ 1 (STDOUT) vào /dev/null sau đó trỏ 2(STDERR) vào một điểm bất kỳ nào.

echo 'hello' > /dev/null 2>&1

2.4 Using named pipes

Đôi khi bạn muốn xuất một cái gì đó bằng một chương trình và nhập nó vào bằng một chương trình khác

[root@hdv ~]# ls -l | grep 'h'
-rwxr-xr-x. 1 root root    162 Jun 9 17:23 hello.sh
drwxr-xr-x. 6 root root    247 May 22 07:46 python
-rw-r--r--. 1 root root     0 Jun 5 16:39 script.sh

Bạn chỉ có thể ghi vào một tệp tạm thời:

[root@hdv dir]# ls /root/ > file
[root@hdv dir]# grep ".txt" <file 
file1.txt
file2.txt
file.txt
logcmd.txt
log.txt
tempFile.txt

Điều này làm tốt cho hầu hết các ứng dụng, tuy nhiên, sẽ không ai biết file làm gì và ai đó có thể xóa nó nếu nó chứa output của lệnh ls.

[root@hdv dir]# mkfifo pipefile
[root@hdv dir]# ls /root/ > pipefile &
[4] 13540
[root@hdv dir]# grep '.txt' <pipefile 
file1.txt
file2.txt
file.txt
logcmd.txt
log.txt
tempFile.txt
[4]  Done          ls --color=auto /root/ > pipefile
[root@hdv dir]# ls -l
total 4
-rw-r--r--. 1 root root 158 Jun 10 03:07 file
prw-r--r--. 1 root root  0 Jun 10 03:11 pipefile

Bạn không thể xem bằng lệnh cat vì pipefile vì nó được liệt kê là môt pipe, không phải file

Khi tôi không sử dụng & ở cuối câu lệnh thì sẽ bị treo và hãy làm như sau:

[root@hdv dir]# echo "hello my love" > pipefile &
[4] 13558
[root@hdv dir]# cat < pipefile 
hello my love
[4]  Done          echo "hello my love" > pipefile

Bạn có thể nhận thấy sau khi lời chào được xuất ra, chương trình trương thiết bị được kết thúc tại đây.

Named pipes có thể hữu ích cho việc di chuyển thông tin giữa các thiết bị đầu cuối hoặc giữa các chương trình.

Một số ví dụ:

[root@hdv dir]# { ls -l /home && cat file; } > mypipe &
[4] 13620
[root@hdv dir]# cat < mypipe 
total 0
drwx------. 3 huydv huydv 180 Jun 9 15:42 huydv
anaconda-ks.cfg
dir
file
file1
file1.txt
test
[4]  Done          { ls --color=auto -l /home && cat file; } > mypipe


2.5 Chuyển hướng đến các địa chỉ mạng

Bash coi một số đường dẫn là đặc biệt và có thể thực hiện một só giao tiếp mạng bằng cách viết vào /dev/{udp|tcp}/host/port . Bash không thể thiết lập một máy chủ để lắng nghe, nhưng có thể bắt đầu kết nối và đối với TCP thì có thể đọc được kết quả. Lệnh exec khi sử dụng sẽ không nhận được STDOUT.

exec 3</dev/tcp/www.google.com/80
printf 'GET / HTTP/1.0\r\n\r\n' >&3
cat <&3

và kết quả của trang web sẽ được in ra STDOUT

2.6 In thông báo lỗi ra STDERR

THông báo lỗi thường được bao gồm trong một script cho mục đích gỡ lỗi hoặc để cung cấp cho trải nghiệm người dùng phong phú.

[root@hdv ]# cmd || echo 'cmd failed'
bash: cmd: command not found
cmd failed

Có thể hoạt động với các trường hợp đơn giản nhưng không phải cách thông dụng.

if cmd; then
 echo 'success'
else
 echo 'cmd failed' >/dev/stderr
fi

Trong ví dụ trên, thông báo success sẽ được in tren estou tron gkhi thông báo error sẽ được in stderr

Cách tốt hơn để in ra thông báo lỗi là xác định một hàm:

err(){
 echo "E: $*" >>/dev/stderr
}

bây giờ sử dụng function vừa tạo để in ra lỗi:

[root@hdv ]# err
E: 
[root@hdv ]# err "Thông điệp lỗi"
E: Thông điệp lỗi

Chuyển hướng nhiều lệnh đến cùng một file

[root@hdv ]# { echo "contents of home directory"; ls ; } > output.txt
[root@hdv ]# cat output.txt 
contents of directory
file1
file2
file3
output.txt

2.8 Chuyển hướng STDIN

< đọc từ đối số bên phải và ghi vào đối số bên trái.

[root@hdv ]# echo "Error 
> messages
> generally
> included
> script
> purposes
> providing">fi
[root@hdv ]# grep "script" < fi
script
[root@hdv huydv]# sort < fi
Error 
generally
included
messages
providing
purposes
script

2.9 Chuyển hướng STDERR

2 là STDERR

echo_to_stderr 2>/dev/null

echo_to_stderr là lệnh ghi “stderr” vào STDERR

[root@hdv ]# echo_to_stderr () {
> echo stderr >&2
> }
[root@hdv ]# echo_to_stderr
stderr
[root@hdv ]# echo_to_stderr () {
> echo "Lỗi khi thực hiện" >&2
> }
[root@hdv ]# echo_to_stderr
Lỗi khi thực hiện

2.10 Giải thích STDIN, STDOUT, STDERR

Câu lệnh có một đầu vào (STDIN) và có 2 đầu ra, đầu ra tiêu chuẩn hay standard output (STDOUT) và Lỗi tiêu chuẩn standard error (STDERR).

STDIN

[root@hdv ]# read
Nhập văn bản vào đây

Được sử dụng để cung cấp đầu vào cho một trương trình

STDOUT

[root@hdv ]# whoami
root
[root@hdv ]# ll
total 16
-rw-r--r--. 1 root root  61 Jun 11 05:22 fi
-rw-r--r--. 1 root root 1612 Jun 11 04:46 fileout
-rw-r--r--. 1 root root   0 Jun 9 15:41 log.txt
-rw-r--r--. 1 root root  185 Jun 11 05:15 output.txt

Các câu lệnh sử dụng cho đầu ra bình thường. nội dung xuất ra được gửi đến STDOUT

STDERR

[root@hdv ]# cmd
bash: cmd: command not found
[root@hdv ]# haha
bash: haha: command not found
[root@hdv ]# ls tệp
ls: cannot access tệp: No such file or directory

Được sử dụng cho các thông báo lỗi. Vì thông điệp này không phải danh sách các tệp, nó được gửi đến STDERR

STDIN, STDOUT and STDERR là ba luồng tiêu chuẩn được xác định với shell bằng một con số 0 = Standard in 1 = Standard out 2 = Standard error

Mặc dịnh STDIN là bàn phím. STDOUT và STDERR đều được xuất hiện trong thiết bị đầu cuối(màn hình, remote)

Bạn có thể chuyển hướng STDERR hoặc STDOUT đến bất kỳ thứ gì chúng ta cần. Giả sử bạn chỉ muốn in ra màn hình STDOUT và loại bỏ tất cả cac STDERR

Redirecting STDERR to /dev/null

[root@hdv ]# ls
fi fileout log.txt output.txt Picture test.sh
[root@hdv ]# ls ls anotherfile 2>/dev/null
[root@hdv ]# ls file anotherfile 2>/dev/null
[root@hdv ]# ls file anotherfile 
ls: cannot access file: No such file or directory
ls: cannot access anotherfile: No such file or directory

Bạn sẽ không thể nhận được bất kỳ đầu ra lỗi nào trên màn hình hiển thị

Chú ý: Những điều cần ghi nhớ và làm được: Job and Processes & Redirection

– Job và process trong linux? Lệnh dùng để liệt kê process và job
– Lệnh fg và bg sử dụng để làm gì?
– Lệnh kill
– lsof dùng để kiểm tra các process chạy trên poort cụ thể
– Truncate > và Append >>
– lệnh mkfifo sử dụng làm gì?
– Chuyển hướng đến các địa chỉ mạng
– Chuyển hướng STDIN <
– STDIN, STDOUT, STDERR

Cám ơn bạn đọc. Mời các bạn theo dõi Day 5 Tại đây.

Leave a Comment