Disable IPv6 trong Ubuntu và CentOS

Khi bạn cài các hệ điều hành như Ubuntu hoặc CentOS thì mặc định địa chỉ IPv6 sẽ được kích hoạt, nếu như không có nhu cầu sử dụng IPv6 cho các máy chủ thì bạn có thể vô hiệu hóa chúng.

Thực hiện các cách sau để vô hiệu hóa IPv6.

Cách 1: sysctl.conf

Sửa file /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1" > /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

Sau khi sửa file, thực hiện lệnh sysctl -p để việc chỉnh sửa trên có hiệu lực.

sysctl -p

Đối với Ubuntu 20.04, thực hiện thêm lệnh sau để sửa file /etc/default/grub

sed -i 's/GRUB_CMDLINE_LINUX=""/GRUB_CMDLINE_LINUX="ipv6.disable=1"/g' /etc/default/grub

sudo update-grub

Sau đó khởi động hệ điều hành.

init 6

Cách 2: Thực hiện lệnh

Thực hiện bằng lệnh để áp dụng ngay việc disable IPv6.

Lưu ý: với cách này thì sau khi thực hiện lệnh thì có kết quả ngay, nhưng khi khởi động lại hệ điều hành thì IPv6 lại được kích hoạt lại.

sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1

Trước khi disable IPv6

Sau khi disable IPv6

Cám ơn các bạn.

Leave a Comment