Giới thiệu lệnh ack

Để tìm chuỗi ký tự trong các file trên linux, theo thói quen cũ ta hay dùng lệnh find grep, egrep hoặc pgrep để thao tác trong CLI của Linux khi cần tìm kiếm các parten (các chuỗi ký tự) tại file nào, dòng nào. Vọc vạch trên mạng mình thấy có lệnh ack cũng khá hữu hiệu và đơn giản khai sử dụng nên ghi chép nhanh để chia sẻ lại với các bạn.

Cài đặt

Cài đặt trên CentOS 7

yum install -y epel-release 
yum install ack

Cài đặt trên CentOS 8

dnf install -y epel-release
dnf install -y ack 

Cài đặt trên Ubuntu 18.04

apt-get install -y
apt-get install -y ack-grep

Cách sử dụng

Các dùng thông thường

Sử dụng lệnh ack theo cách đơn giản nhất theo cú pháp ack chuoi_can_tim thu_muc_can_tim . Ví dụ.

Tìm từ Accepted trong thư mục /var/log

ack Accepted /var/log/

Kết quả trả về số dòng của các file chứa từ Accepted

Sửa dụng các tùy chọn

Tùy chọn ack -c để đếm ra số lần của từ cần tìm trong các file.

ack -c Accepted /var/log/

Kết quả trả về danh sách các file và số lần của từ Accepted trong từng file.

Tùy chọn ack -w để chỉ chính xác từ cần tìm.

ack -w Authentication /var/log/

Ví dụ trên sẽ tìm ra các file chứa chính xác từ Authentication , lưu ý rằng nếu có chuỗi AuthenticationAgent thì sẽ không hiển thị. Kết quả ta sẽ thấy như sau:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *