Gỡ netplan trong ubuntu

Đối với bản Ubuntu server 18 trở đi, cách cấu hình network sẽ dùng netplan để thực hiện thay vì dùng cách sửa file /etc/network/interfaces như trước kia. Điều này đôi khi không quen thuộc với những người hay sử dụng cách cũ trước kia. Do vậy trong bài viết này, HCĐ sẽ hướng dẫn bạn cách remove gói netplan và chuyển về cách cấu hình quen thuộc trước kia.

Hướng dẫn này có thể áp dụng cho các phiên bản Ubuntu 18 trở đi.

Trong hướng dẫn này sẽ thực hiện trên máy chủ Ubuntu Server 18.04

[email protected]:~# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:  Ubuntu 18.04.5 LTS
Release:    18.04
Codename:    bionic

Máy chủ này có card mạng tên là ens3.

[email protected]:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
  link/ether 52:54:00:ae:6d:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 172.16.70.136/24 brd 172.16.70.255 scope global dynamic ens3
    valid_lft 6028sec preferred_lft 6028sec
  inet6 fe80::5054:ff:feae:6d16/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever

Thực hiện update và cài gói ifupdown

apt-get update
apt-get install ifupdown

Sửa file /etc/network/interfaces theo nội dung dưới để đặt IP động cho card mạng ens31

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug ens3
auto ens3
iface ens3 inet dhcp

Thực hiện các lệnh dưới để kích hoạt việc thay đổi này

ifdown --force ens3 lo && ifup -a
systemctl unmask networking
systemctl enable networking
systemctl restart networking

Thực hiện các lệnh dưới để remove netplan và các cấu hình cũ của nó.

systemctl stop systemd-networkd.socket systemd-networkd \
networkd-dispatcher systemd-networkd-wait-online

systemctl disable systemd-networkd.socket systemd-networkd \
networkd-dispatcher systemd-networkd-wait-online

systemctl mask systemd-networkd.socket systemd-networkd \
networkd-dispatcher systemd-networkd-wait-online

apt-get --assume-yes purge nplan netplan.io

rm -f /etc/netplan/00-installer-config.yaml

Thực hiện khởi động lại máy chủ bằng lệnh init 6

Tới đây bạn đã có thể sử dụng cách cấu hình IP bằng cách sửa file /etc/network/interfaces

Cám ơn các bạn.

2 thoughts on “Gỡ netplan trong ubuntu”

Leave a Comment