[HCD] [Livestream] Thảo luận về log, syslog, rsyslog trong Linix

Buổi chia sẻ của bạn Vương Quốc Mạnh tới từ BKAPTECH về các tìm hiểu, khái niệm của log, syslog và rsyslog. Các thuật ngữ cẳn bản nhất để tiếp cận về log sẽ được Mạnh trao đổi sau thời gian ngắn tìm hiểu để phục vụ việc làm đồ án.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *