Hướng dẫn bật tắt swap trên Linux

Swap là một phần dung lượng ổ cứng được chỉ định hoạt động giống như RAM nhằm mở rộng dung lượng cho RAM. Tất nhiên nó sẽ không thể nhanh được như sử dụng RAM nhưng nó sẽ tránh được việc hệ điều hành hay các dịch vụ đang chạy bị lỗi khi không đủ RAM để sử dụng.

Kiểm tra swap

Trước khi muốn bật hay tắt swap bạn cần kiểm tra xem máy của bạn có đang sử dụng swap không bằng các sử dụng lệnh sau:

swapon -s

Nếu không có kết quả trả về hoặc kết quả trả về không có thông tin thì máy bạn đang không sự dụng swap còn nếu có kết quả trả về như sau thì máy bạn đang sử dụng swap

Hoặc bạn có thể dùng câu lệnh free để kiểm tra

Có sử dụng swap

Nếu kêt quả như sau thì swap đang không được sử dụng

Không sử dụng swap

Nếu muốn bật swap bạn thự hiện các bước dưới đây

Các bước tạo swap

Có 2 cách để tạo swap. Bạn có thể sử dụng file để làm swap hoặc sử dụng 1 phân vùng để làm swap.

Cách 1. Tạo swap dùng swapfile

Bước 1. Tạo file

Tạo file swap có dung lượng 2 GiB. Dung lượng này tùy thuộc vào nhu cầu của bạn nhưng thông thường dung lượng swap sẽ bằng 2 lần dung lượng RAM nhưng sẽ không quá 32 GiB.

dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=2048k

Bạn có thể thay thế giá trị count để tăng hoặc giảm dụng lượng swap. (count = dung lượng swap tính bằng GiB * 1024k)

Bước 2. Phân quyền cho file vừa tạo

chmod 600 /swapfile

Bước 3. Thiết lập swap trên file vừa tạo

mkswap /swapfile

Bước 4. Active swap file

swapon /swapfile

Bước 5. Thiết lập tự động khởi tạo swap khi reboot

Thêm cấu hình vào file /etc/fstab

echo "/swapfile swap swap defaults 0 0" >> /etc/fstab

Bước 6. Kiểm tra

Sử dụng lệnh free để kiểm tra thấy đã có dung lượng dùng cho swap

Cách 2. Sử dụng phân vùng trên ổ cứng làm swap

Bước 1. Tạo phân vùng

Trước tiên kiểm tra phân vùng trên máy bạn sử dụng lệnh lsblk

Tạo ra 1 phân vùng trên sdb1 trên ổ sdb sử dụng câu lệnh fdisk.

Lưu ý: Bạn tạo phân vùng phù hợp trên máy bạn

Kiểm tra lại đã có phân vùng sdb1

Bước 2. Thiết lập swap trên phân vùng vừa tạo

mkswap /dev/sdb1

Bước 3. Active phân vùng swap

swapon /dev/sdb1

Bước 4. Thiết lập tự động khởi tạo swap khi reboot

Thêm cấu hình vào file /etc/fstab

echo "/dev/sdb1 swap swap defaults 0 0" >> /etc/fstab

Bước 5. Kiểm tra

Sử dụng lệnh free để kiểm tra thấy đã có dung lượng dùng cho swap

Xóa swap

Nếu bạn không muốn sử dụng swap bạn có thể bỏ nó

Hủy kích hoạt swap

swapoff -a

Tìm các dòng mount swap trong file /etc/fstab

grep "swap" /etc/fstab

Sau đó vào file /etc/fstab xóa hết các dòng tìm thấy ở bên trên

vi /etc/fstab

Leave a Comment