Moodle – Phần 5 – Hướng dẫn tạo chủ đề (Category) và khóa học (Course) trên Moodle

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách để tạo ra các chủ đề cũng như khóa học trên Moodle một cách đơn giản nhất.

Category và Course là gì?

 • Category là chủ đề hay thể loại của bài giảng. Ta có thể dùng nó như là để chia các bài giảng từng khoa hay lớp, …
 • Mỗi Category đều có thể tạo các subCategory. Và mỗi subCategory đều có thể tạo thêm sub của nó.
 • Mỗi Category có thể tạo ra các Course
 • Mỗi Course sẽ chứa các Topic như các bài giảng, bài học, …

I. Category

1. Tạo Category

Bước 1: Chọn Site administrator -> Courses -> Manage courses and categories

Bước 2: Trên giao diện Course and category management, chọn Create new category:

Bước 3: Điền các thông tin của Category -> Chọn Create category

 • Parent category : Category cha. Ở đây, ta tạo một Category lớn nên ta để là Top
 • Category name : Tên Category
 • Category ID number : Mã của Category
 • Description : Mô tả về Category

Kết quả: Ta sẽ thấy Category vừa tạo

2. Tạo subCategory

Ta sẽ tạo 1 subCategory tên là Linux của Category Học Chủ Động.

Tương tự khi tạo Category, nhưng ở phần Parent Category ta sẽ chọn Category là Học Chủ Động

Kết quả: Ta sẽ thấy sự phân cấp, Linux là subCategory của Học Chủ Động

II. Tạo Course

Để tạo các Course theo các Category, ta có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn Site administrator -> Course -> Add a new course

Bước 2: Nhập các thông tin của Course

Phần General: Thông tin cơ bản của 1 khóa học Course

 1. Course full name : Tên đầy đủ của khóa học
 2. Course short name : Tên tóm tắt của khóa học
 3. Course category : Chọn Category.
 4. Course visibility: Trạng thái hiển thị của khóa học
 5. Course start date: Thời gian bắt đầu của khóa học
 6. Course end date : Thời gian kết thúc của khóa học
 7. Course ID number : ID của khóa học. Nên tạo để sau có thể thêm thành viên vào khóa học một cách dễ dàng.

Phần Description: Mô tả của khóa học

 1. Course summary: Mô tả của khóa học
 2. Course image: Hình ảnh mô tả cho khóa học

Phần Course Format: Định dạng khóa học

 1. Format : Kiểu khóa học. Ví dụ: theo Topic, Hoạt động đơn lẻ, hay theo tuần,…
 2. Number of sections : Số phần trong khóa học
 3. Hidden sections : Phần ẩn
 4. Course layout : Bố trí khóa học

Bước 3: Chọn Save and display để tạo khóa học

Kết quả: Ta sẽ thấy khóa học được khởi tạo trên trang chủ:

III. Thêm thành viên vào Course (khóa học)

Để thêm thành viên vào cho khóa học đã tạo, ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn khóa học cần thêm thành viên:

Bước 2: Chọn Participants -> Enrol users

Bước 3: Thêm các thành viên vào cho khóa học và role của các thành viên -> chọn Enrol users

 1. Select users: Chọn các tài khoản của thành viên cần thêm vào khóa học. Lưu ý: chọn các thành viên cùng role với nhau
 2. Assign role : Chọn role cho user
  • Manager : Quản lí – có thể quản lí, thêm, sửa, xóa bài viết, users, ….
  • Teacher : Người có thể chỉnh sửa các bài giảng trong khóa học, thêm users
  • Non-editing teacher : Giảng viên dạy nhưng không có quyền chỉnh sửa khóa học hay tài liệu
  • Student : Người học

Kết quả: Ta sẽ có các thành viên và vai trò của từng thành viên trong khóa học

Trên đây là hướng dẫn của Học Chủ Động về cách tạo chủ đề và khóa học trên Moodle.

Trong bài tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo 1 bài học (Topic) trong 1 khóa học (Course).

Chúc các bạn thành công !

Leave a Comment