Nextcloud – Part 1 – Hướng dẫn cài đặt Nextcloud trên Centos 7

Đối với một công ty thì việc quản lý dữ liệu nội bộ là việc hết sức quan trọng. Các công cụ phổ biến nhất mà chúng ta đều biết là Google drive, Onedrive, Dropbox,… Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một công cụ open source có các chức năng tương tự với các công cụ trên và cách triển khai cũng khá đơn giản. Đó là công cụ Nextcloud.

1. Giới thiệu

Nextcloud, công ty mã nguồn mở và chia sẻ dữ liệu được bắt đầu bởi Frank Karlitschek một nhà sáng lập của ownCloud, và hàng chục kỹ sư giàu kinh nghiệm để trao quyền cho người dùng kiểm soát dữ liệu và truyền thông của họ. Công ty đã được lập ra như là một spin-off từ Struktur AG, phục vụ khách hàng như Deutsche Bank, Vodafone, BNP Paribas và nhiều công ty khác. Nextcloud cung cấp cho các tổ chức kiểm soát tốt về truy cập dữ liệu, tạo điều kiện đồng bộ hóa và chia sẻ tập tin trên các thiết bị, cho phép hợp tác trong và qua các ranh giới tổ chức và cho phép người dùng giao tiếp thông qua hội nghị truyền hình và âm thanh an toàn.

Các đặc điểm nổi bật:

 • Truy cập dữ liệu ở bất cứ đâu
 • Chia sẻ dữ liệu một cách đơn giản
 • Tính bảo mật cao
 • Phân quyển cho user khiến việc quản lý dễ dàng hơn
 • Có ứng dụng trên cả máy tính và thiết bị di động
 • Lịch làm việc và danh bạ
 • Xem và chỉnh sửa tài liệu trực tuyến khi kết hợp với Collabora online
 • Thêm nhiều tính năng khác trên Nextcloud Apps

2. Hướng dẫn cài đặt

Trên môi trường Lab, các bạn có thể sử dụng máy NextCloud với cấu hình nhỏ và dùng IP Local. Tuy nhiên trên môi trường thực tế, máy NextCloud cần có IP Public và domain để sử dụng Office online của Collabora.

Nếu các bạn sử dụng IP public. Các bạn cần trỏ tên miền trước, sau đó bổ xung thông tin vào file /etc/hosts với tên miền nextcloud.domain.

Với môi trường Lab, các bạn chuẩn bị một server có cấu hình tối thiểu như sau :

OS : Centos 7
RAM : 2GB
Disk : 20GB
CPU : 2 core
Có kết nối Internet. Login với user root. Update và cài đặt các phần mềm cần thiết:

yum update -y && yum install epel-release -y
yum install vim wget mlocate telnet net-tools bind-utils yum-utils -y

Cài đặt httpd:

sudo yum -y install httpd

systemctl start httpd.service
systemctl enable httpd.service

Cài đặt Mariadb:

sudo yum install -y mariadb-server

Khởi động mariadb và cấu hình khởi động dịch vụ cùng hệ thống

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

Cài đặt mật khẩu root cho MariaDB

sudo mysql_secure_installation

Mặc đinh mật khẩu root của mysql sẽ để trống. Bước này có thể có hoặc không có tùy nhu cầu của Administrators

Tạo DB và user : nextcloud nextcloudpassword

mysql -uroot -p

CREATE DATABASE nextcloud;
CREATE USER 'nc_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'YOUR_PASSWORD_HERE';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nc_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
exit;

Cài đặt PHP:

sudo yum -y install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
sudo yum -y install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

yum-config-manager --enable remi-php74

yum install php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql php-zip php-dom php-xml php-mbstring php-libxml -y

php -v

Download và cài đặt Nextcloud:

wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-21.0.0.zip -O /opt/nextcloud.zip

Giải nén:

yum install unzip -y
unzip /opt/nextcloud.zip -d /var/www/

Phân quyền:

sudo chmod 755 -R /var/www/nextcloud/
sudo chown apache. -R /var/www/nextcloud/

Bổ sung config cho httpd:

cat << EOF >> /etc/httpd/conf.d/nextcloud.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin [email protected]
  DocumentRoot /var/www/nextcloud
  <Directory /var/www/html/nextcloud>
  Options +FollowSymlinks
  AllowOverride All
  <IfModule mod_dav.c>
  Dav off
  </IfModule>
  SetEnv HOME /var/www/nextcloud
  SetEnv HTTP_HOME /var/www/nextcloud
  </Directory>
  ErrorLog /var/log/httpd/nextcloud-error_log
  CustomLog /var/log/httpd/nextcloud-access_log common
</VirtualHost>
EOF

Khởi động lại dịch vụ httpd:

systemctl restart httpd

Truy cập vào IP server trên trình duyệt web của bạn để tiếp tục cài đặt:

Tạo tài khoản nextcloud admin với thông tin:

 • user : nc_admin
 • pass : nextcloudpassword

Kết nối tài khoản MariaDB đã tạo phía trên. Chọn Database là MySQLMariaDB. Điền thông tin về các database như sau :

 • nc_user
 • nextcloudpassword
 • nextcloud
 • localhost

Click Finish setup.

Đợi một lúc để quá trình cài đặt hoàn tất.

Giao diện sau khi cài đặt như sau:

Kết luận

Như vậy tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn cách cài đặt công cụ Nextcloud trên Centos 7. Ở các bài viết tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cách cài đặt trên Ubuntu 20. Hy vọng các bạn sẽ theo dõi và chúc các bạn thành công!

Leave a Comment