Nextcloud – Part 2 – Hướng dẫn cài đặt Nextcloud trên Ubuntu 20

Ở bài viết trước, tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt Nextcloud trên Centos 7. Ở bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Nextcloud trên Ubuntu 20.

Trên môi trường Lab, các bạn có thể sử dụng máy NextCloud với cấu hình nhỏ và dùng IP Local. Tuy nhiên trên môi trường thực tế, máy NextCloud cần có IP Public và domain để sử dụng Office online của Collabora.

Nếu các bạn sử dụng IP public. Các bạn cần trỏ tên miền trước, sau đó bổ xung thông tin vào file /etc/hosts với tên miền nextcloud.domain.

Với môi trường Lab, các bạn chuẩn bị một server có cấu hình tối thiểu như sau :

OS : Ubuntu 20
RAM : 2GB
Disk : 20GB
CPU : 2 core
Có kết nối Internet.

Login với user root. Update và cài đặt các phần mềm cần thiết:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y 
apt-get dist-upgrade -y

Cài đặt dịch vụ web

apt-get install apache2 -y
systemctl start apache2
systemctl enable apache2

Cài đặt Mariadb 10.3

apt-get install -y software-properties-common

apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
add-apt-repository "deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] http://mariadb.mirror.liquidtelecom.com/repo/10.3/ubuntu $(lsb_release -cs) main"

apt update -y
apt install mariadb-server -y

Tạo user và mật khẩu sử dụng cho nextcloud

mysql -u root -p
CREATE DATABASE nextcloud;
CREATE USER 'nc_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nc_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
exit

Cài đặt php (Lưu ý cần cài đặt php version 7.3 trở lên)

apt install -y php libapache2-mod-php php-ldap php-mysql php-cli php-bz2 php-curl php-gd php-imagick php-intl php-mbstring php-xml php-zip

Cài đặt nextcloud:

wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-21.0.0.zip -O /mnt/nextcloud.zip
apt-get install unzip -y 
unzip /mnt/nextcloud.zip -d /var/www/
rm -f /mnt/nextcloud-21.0.0.zip
chmod 755 -R /var/www/nextcloud/
chown www-data. -R /var/www/nextcloud/

Cấu hình vhost cho nextcloud

cat << EOF >> /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin [email protected]
  DocumentRoot /var/www/nextcloud/
  ServerName nextcloud.yourdomain.com 
 
  Alias /nextcloud "/var/www/nextcloud/"

  <Directory /var/www/nextcloud/>
    Options +FollowSymlinks
    AllowOverride All
    Require all granted
    <IfModule mod_dav.c>
    	Dav off
    </IfModule>
    SetEnv HOME /var/www/nextcloud
    SetEnv HTTP_HOME /var/www/nextcloud
  </Directory>

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>
EOF

Enable các mode hỗ trợ

mv /etc/apache2/sites-available/000-default.{conf,conf.bk}
sudo a2enmod rewrite
sudo a2enmod headers
sudo a2enmod env
sudo a2enmod dir
sudo a2enmod mime

Enable config của nextcloud

sudo a2ensite nextcloud.conf
sudo systemctl reload apache2

Cấu hình nextcloud trên giao diện web:

Trên trình duyệt của mình, truy cập vào IP hoặc http://nextcloud5.yourdomain với user và password và các thông tin cần thiết như bên dưới:

Tạo tài khoản nextcloud admin với thông tin:

 • user : nc_admin
 • pass : nextcloudpassword

Kết nối tài khoản MariaDB đã tạo phía trên. Chọn Database là MySQLMariaDB. Điền thông tin về các database như sau:

 • nc_user
 • nextcloudpassword
 • nextcloud
 • localhost

Click Finish setup.

Đợi một lúc để quá trình cài đặt hoàn tất.

Giao diện sau khi cài đặt như sau:

Kết luận

Như vậy tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn cách cài đặt công cụ Nextcloud trên Ubuntu 20. Ở các bài viết tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng công cụ này. Hy vọng các bạn sẽ theo dõi và chúc các bạn thành công!

Leave a Comment