Nextcloud – Part 3 – Hướng dẫn cách tạo group và user trên Nextcloud

Ở bài viết trước, tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt Nextcloud. Ở bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn quản lý group và user.

1. Login vào NextCloud

Trước hết, ta đăng nhập vào NextCloud với thông tin như sau :

https://server_domain_or_IP

Tạo tài khoản nextcloud admin với thông tin (đây là tài khoản có quyền cao nhất, dùng để quản trị các tài khoản khác, cấp phát tài nguyên cho các tài khoản khác sử dụng):

user: nc_admin

password: nextcloudpassword

Imgur

Màn hình sau khi đăng nhập thành công

Imgur

2. Tạo mới Group và User

Tài khoản nc_admin là tài khoản có quyền quản lý. Sử dụng tài khoản nc_admin để tạo mới các user.

Tại góc trên bên phải, bạn truy cập vào màn hình quản trị User để thực hiện tạo mới một User

Imgur

Trước khi thêm user, ta cần tạo group chứa user đó trước.

Ví dụ tôi thêm group Phòng kỹ thuật

Imgur

Sau khi tạo group

Imgur

Như ta thấy trên hình, group Phòng kỹ thuật chưa có user nào cả. (user nc_admin là một user của group admin)

Chọn + New user ở góc trên bên trái để thêm mới một user

Imgur

Tại đây mình nhập thông tin cho user tạo mới như sau:

  • Username : dungdb
  • Dispaly name: Dũng DB
  • Email : [email protected]
  • Password: **********
  • Quota: 5 GB (Dung lượng lưu trữ mà user được sử dụng)
  • Sau đó chọn ✔ để tạo user

Sau khi tạo xong ta sẽ thấy user đã có trong group.

Imgur

Đăng nhập thử vào user vừa tạo để kiểm tra:

Imgur
Đăng nhập thành công

Ta cũng có thể tạo group sau khi tạo user và gán user vào group bằng cách click vào nút group.

Chúng ta cũng có thể đổi group cho user bằng cách này.

Ví dụ, để chuyển user dungdb từ group Phòng kỹ thuật sang Phòng kinh doanh. Ta tạo một group mới có tên Phòng kinh doanh. Sau đó click vào group ở user dungdb, bỏ tick ở ô Phòng kỹ thuật và tick vào ô Phòng kinh doanh.

Imgur

Kết luận

Như các bạn thấy, việc tạo mới group và user khá đơn giản. Ở bài viết tới tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng file, thư mục và quản lý phân quyền theo người dùng.

Chúc cách bạn thành công!

Leave a Comment