Scrip cài đặt docker docker-compose trên Ubuntu, CentOS

Để thuận tiện hơn trong quá trình lab hoặc dựng nhanh các môi trường cần thiết, HCD sưu tầm và tổng hợp được script cài đặt docker, docker-compose trên môi trường các hệ điều hành Ubuntu và CentOS. Script này đã được kiểm chứng với các hệ điều hành sau:

  • Ubuntu Server 18.04 64 bit.
  • CentOS 7 Server 64 bit.

Các bước thực hiện

Bước 1: Update & tải các gói cần thiết trước.

Đăng nhập vào OS với quyền root

  • Đối với Centos thực hiện update và tải wget: yum update -y && yum install -y wget
  • Đối với Ubuntu thực hiện update và tải wget: apt update -y && apt install -y wget

Bước 2: Tạo script

Có 02 cách để tạo script như sau:

Cách 1: Dùng lệnh wget để tải script

wget https://gist.githubusercontent.com/congto/17f11864549e902ff23cffc6e5beb390/raw/b49956890a7f749e571bcd8eb0eb1a74b3457ca5/install_docker.sh

Sau khi tải xong, chuyển xuống bước 3 để thực thi.

Cách 2: Tạo với tên là install_docer.sh

#!/bin/bash

if [ ! -z `sudo which apt | grep "/apt"` ]; then
	sudo apt -y update	
	sudo apt -y install git wget
elif [ -z `sudo which yum | grep "/yum"` ]; then
  yum update 
	yum install -y wget git 
fi

is_ubuntu=`awk -F '=' '/PRETTY_NAME/ { print $2 }' /etc/os-release | egrep Ubuntu -i`
is_centos=`awk -F '=' '/PRETTY_NAME/ { print $2 }' /etc/os-release | egrep CentOS -i`

if [ ! -z "$is_ubuntu" ]; then
	is_docker_exist=`dpkg -l | grep docker -i`
elif [ ! -z "$is_centos" ]; then
	is_docker_exist=`rpm -qa | grep docker`
else
	echo "Error: Current Linux release version is not supported, please use either centos or ubuntu. "
	exit
fi

if [ ! -z "$is_docker_exist" ]; then
	echo "Warning: docker already exists. "
fi

function ubuntu_install()
{
	#Install docker
	sudo apt-get -y update
	sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc 
	sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release software-properties-common  git vim 
	
	curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
	echo \
		"deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
		$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
	sudo apt-get -y update
	sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
	
	sudo systemctl enable docker.service
	sudo systemctl start docker
	
	# Install docker-compose
	COMPOSE_VERSION=`git ls-remote https://github.com/docker/compose | grep refs/tags | grep -oE "[0-9]+\.[0-9][0-9]+\.[0-9]+$" | sort --version-sort | tail -n 1`
	sudo sh -c "curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/${COMPOSE_VERSION}/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` > /usr/local/bin/docker-compose"
	sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
	sudo sh -c "curl -L https://raw.githubusercontent.com/docker/compose/${COMPOSE_VERSION}/contrib/completion/bash/docker-compose > /etc/bash_completion.d/docker-compose"
	
	is_docker_success=`sudo docker run hello-world | grep -i "Hello from Docker"`
	if [ -z "$is_docker_success" ]; then
		echo "Error: Docker installation Failed."
		exit
	fi
	
	echo "Docker has been installed successfully."
}

function centos_install()
{
	#Install docker
	sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2 git vim 
	sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
	sudo yum -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
	sudo systemctl enable docker.service
	sudo systemctl start docker
	
	is_docker_success=`sudo docker run hello-world | grep -i "Hello from Docker"`
	if [ -z "$is_docker_success" ]; then
		echo "Error: Docker installation Failed."
		exit
	fi

	echo "Docker has been installed successfully."
	
	

}

function docker_compose_install()
{
	# Install docker-compose
	COMPOSE_VERSION=`git ls-remote https://github.com/docker/compose | grep refs/tags | grep -oE "[0-9]+\.[0-9][0-9]+\.[0-9]+$" | sort --version-sort | tail -n 1`
	sudo sh -c "curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/${COMPOSE_VERSION}/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` > /usr/local/bin/docker-compose"
	sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
	sudo sh -c "curl -L https://raw.githubusercontent.com/docker/compose/${COMPOSE_VERSION}/contrib/completion/bash/docker-compose > /etc/bash_completion.d/docker-compose"
}


if [ ! -z "$is_ubuntu" ]; then
	ubuntu_install
elif [ ! -z "$is_centos" ]; then
	centos_install
fi

docker_compose_install
docker-compose --version
echo "Docker-compose has been installed successfully."

Bước 3: Thực thi script

Lưu file trên và phân quyền: chmod +x install_docker.sh

Thực hiện script: bash install_docker.sh

Kết quả:

Kết quả cài đặt docker và docker-compose

Tới đây bạn đã có thể chạy các container bằng docker hoặc docker-compose rồi.

Chúc các bạn vui, nếu có đóng góp hoặc ý kiến gì hãy để lại comment nhé.

Thân ái!

Leave a Comment