Smokeping – Phần 3 – Cấu hình cảnh báo smokeping qua email

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách cấu hình cảnh báo qua email đối với công vụ smokeping khi có gián đoạn về mạng xảy ra.

1. Cài đặt và cấu hình postfix trên Centos 7

Chúng ta sẽ cấu hình gửi mail bằng phần mềm Postfix. Mail gửi đi bằng một địa chỉ gmail.

Trước tiên cần kiểm tra xem sendmail đã được cài đặt chưa bằng câu lệnh

rpm -qa | grep sendmail

Nếu có kết quả trả về chứng tỏ sendmail đã được cài đặt. Ta cần remove nó

yum remove sendmail*

Cài đặt postfix và một số gói liên quan

yum -y install postfix cyrus-sasl-plain mailx

Đặt postfix như MTA mặc định của hệ thống

alternatives --set mta /usr/sbin/postfix

Nếu câu lệnh bị lỗi và trả về output /usr/sbin/postfix has not been configured as an alternative for mta thì thực hiện lệnh sau:

alternatives --set mta /usr/sbin/sendmail.postfix

Restart và enable postfix

systemctl restart postfix
systemctl enable postfix

Configure Postfix Mở file main.cf để chỉnh sửa

vi /etc/postfix/main.cf

Thêm vào cuối file những dòng sau

myhostname = hostname.example.com
relayhost = [smtp.gmail.com]:587
smtp_use_tls = yes
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_sasl_tls_security_options = noanonymous

Và tìm, sửa lại 2 dòng sau:

inet_interfaces = all
inet_protocols = all

Configure Postfix SASL Credentials

Tạo file /etc/postfix/sasl_passwd và thêm vào dòng sau

[smtp.gmail.com]:587 username:password

Trong đó:

 • username: là địa chỉ email dùng để gửi mail
 • password: là password của email dùng để gửi mail

Phân quyền cho file vừa tạo

postmap /etc/postfix/sasl_passwd
chown root:postfix /etc/postfix/sasl_passwd*
chmod 640 /etc/postfix/sasl_passwd*
systemctl reload postfix

Cho phép ứng dụng truy cập gmail

Đăng nhập bằng gmail để thực hiện gửi mail đã khai báo bên trên trên trình duyệt và truy cập vào địa chỉ sau:

https://myaccount.google.com/lesssecureapps

Sửa lại thành Cho phép ứng dụng kém an toàn: BẬT

Imgur

Tiếp tục vào link sau:

https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha

Click Tiếp tục

Imgur
Imgur

Như vậy là đã xong. Bây giờ gửi mail kiểm tra xem chúng ta đã có thể gửi mail qua postfix hay chưa.

echo "Đã gửi thành công" | mail -s "Mail kiểm tra" [email protected]

Kết quả gửi mail thành công:

Imgur

2. Cấu hình trong file /etc/smokeping/config

Tôi gửi cảnh báo đến địa chỉ email [email protected].

Email dùng để gửi cảnh báo là hocchudong2021@gmail.com

Truy cập file /etc/smokeping/config

vi /etc/smokeping/config

Sửa phần *** Alerts *** thành như sau:

*** Alerts ***
to = [email protected]
from = [email protected]@gmail.com

+someloss
type = loss
#in percent
pattern = >0%,*12*,>0%,*12*,>0%
comment = mất gói trong 3 lần ping liên tiếp

+hostdown_with_state
type    = loss
pattern   = >50%
edgetrigger = yes
comment   = host down

+lossdetect
type    = loss
pattern   = ==0%,==0%,==0%,==0%,==0%,>0%,>0%,>0%
comment   = mất gói đột ngột

Trên đây là nhiều loại cảnh báo, sử dụng loại cảnh báo nào cho host nào là tùy bạn.

Để thêm alert vào các host cần gửi cảnh báo, chúng ta chỉ cần thêm dòng alerts = tên-loại-cảnh báo vào dưới host cần giám sát. Để thêm nhiều loại cảnh báo vào 1 host, ta thêm dấu phẩy vào giữa các loại cảnh báo.

Ví dụ:

Trước khi sửa:

 + Site1

 menu = Site1
 title = Site1

 ++ Host1-128

 menu = Host1
 title = 10.10.10.128
 host = 10.10.10.128

Sau khi sửa:

 + Site1

 menu = Site1
 title = Site1

 ++ Host1-128
 menu = Host1
 title = 10.10.10.128
 host = 10.10.10.128
 alerts = someloss,hostdown_with_state,lossdetect

Sau khi sửa file cấu hình cần phải khởi động lại dịch vụ httpd và smokeping

systemctl restart httpd
systemctl restart smokeping

Thử tắt host 10.10.10.128 thử xem có nhận được cảnh báo không.

Kết quả:

Imgur
Nhận được cảnh báo không ping được đến host 10.10.10.128 (lost 100%, host down)

Các bạn chỉnh sửa các loại cảnh báo để sử dụng tùy theo nhu cầu giám sát của mình.

Một vài mẫu cảnh báo để tham khảo.

+someloss
type = loss
in percent
pattern = >0%,*12*,>0%,*12*,>0%
comment = Mất gói 3 lần liên tiếp

+someloss2
type = loss
edgetrigger = yes
pattern = >0%,>5%,>5%,>5%,>5%,>5%,
comment = Mất gói ít liên tục trong 5 lần ping liên tiếp

+offlineatstartup
type = rtt
pattern = ==S,==U
comment = host đã offline trước khi giám sát

+hostdown_with_state
type    = loss
pattern   = >50%,>50%,>50%
edgetrigger = yes
comment   = Mất hơn 50% gói tin 3 lần liên tục sẽ báo host down

+hostdown
type = loss
edgetrigger = yes
pattern = ==0%,==0%,==0%, ==U
comment = host down!

+lossdetect
type    = loss
pattern   = ==0%,==0%,==0%,==0%,==0%,>20%,>20%,>20%
comment   = 3 lần ping liên tục bị mất 20% gói tin 

+lossdetect_with_state
type    = loss
edgetrigger = yes
pattern   = ==0%,==0%,==0%,==0%,==0%,>0%,>0%,>0%
comment   = bị mất gói tin trong 3 lần thử liên tiếp

+rttdetect
type  = rtt
pattern = <100,<100,<100,<100,<100,>100,>100,>100
comment = độ trễ trong 3 lần ping liên tục cao hơn 100ms

+lost_5_from_20_with_state
type    = matcher
edgetrigger = yes
pattern   = CheckLoss(l => 5,x => 20)
comment   = Số lần mất gói trong 2 lần ping thử lớn hơn 5

+rtt_avg_increased
type    = matcher
pattern   = Avgratio(historic => 20, current => 2, comparator=>'>', percentage => 1500)
comment   = độ trễ trong 2 lần gần nhất tăng hơn 1500% so với 20 lần ping thử trước đó

+loss80
type = loss
priority = 2
edgetrigger = yes
pattern = ==0%,==0%,>80%,>80%,>80%
comment = mất hơn 80% gói tin đột ngột 

+recover80
type = loss
priority = 1
edgetrigger = yes
pattern = >80%,==0%,==0%
comment = Trở lại trạng thái bình thường sau khi mất gói hơn 80%

Kết luận

Như vậy tôi đã trình bày xong cách cấu hình gửi cảnh báo qua email đối với smokeping.

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo

https://hiroom2.com/2017/05/14/centos-7-send-mail-with-postfix/

https://blog.sleeplessbeastie.eu/2017/09/11/how-to-keep-track-of-network-latency/
https://www.m00nie.com/how-to-configure-smokeping-alerts/

Leave a Comment