Thiết lập cơ bản cho CentOS7, CentOS8

Sau khi cài đặt xong hệ điều hành nói chung và CentOS7, CentOS8 nói riêng cần có các tùy chỉnh trước khi bắt đầu sử dụng. Trong bài viết này Học chủ động sẽ sẽ hướng dẫn bạn cấu hình căn bản để việc sử dụng được thuận tiện hơn ví dụ như: Đặt hostname, đặt địa chỉ IP, vô hiệu hóa selinux, FirewallD (không khuyến cáo trong mô trường product) …

1. Đặt hostname bằng lệnh

Sử dụng lệnh hostanamect để đặt tên cho server.

hostnamectl set-hostname hcdserver

Gõ lệnh bash để thấy tên đã được thay đổi.

Sử dụng lệnh echo để sửa file /etc/hosts khai báo

echo "127.0.0.1   localhost hcdserver" > /etc/hosts

2. Thiết lập địa chỉ IP tĩnh bằng lệnh nmcli

Sử dụng lệnh nmcli để thiết lập IP tĩnh, giả sử máy chúng ta có tên NICs là eth0 và các thông số như sau:

  • IP address: 192.168.10.11
  • Subnetmask: 255.255.255.0 (/24)
  • Gateway: 192.168.10.1
  • DNS: 8.8.8.8

Việc đặt IP tĩnh cho CentOS7, CentOS8 mặc định sẽ được sử dụng thông qua lệnh nmcli – nằm trong gói phần mềm NetworkManager. Ta thực hiện như sau:

nmcli con modify eth0 ipv4.addresses 192.168.10.11/24
nmcli con modify eth0 ipv4.gateway 192.168.10.1
nmcli con modify eth0 ipv4.dns 8.8.8.8
nmcli con modify eth0 ipv4.method manual
nmcli con modify eth0 connection.autoconnect yes

3. Vô hiệu hóa Selinux, FirewallD và thay thế NetworkManager

3.1. Vô hiệu hóa Selinux và FirewallD

Lưu ý: Những thao tác này KHÔNG khuyến cáo áp dụng trong môi trường product.

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
sudo systemctl disable firewalld
sudo systemctl stop firewalld

3.2. Thay thế gói NetworkManager

Khi thay thế gói NetworkManager thì ta sẽ không dùng được lệnh nmcli, việc quản lý network sẽ thông qua gói network

sudo systemctl disable NetworkManager
sudo systemctl stop NetworkManager
sudo systemctl enable network
sudo systemctl start network

Nếu bạn có các thủ thuật khác, hãy chia sẻ ở comment cùng chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn

HỌC CHỦ ĐỘNG.

1 thought on “Thiết lập cơ bản cho CentOS7, CentOS8”

Leave a Comment