Zabbix – Phần 3 – Hướng dẫn cài đặt zabbix-agent trên Ubuntu 18.04

Trong bài biết trước mình đã hướng dẫn cài đặt Zabbix 4.4 trên CentOS7. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cài đặt zabbix-agent 4.4 trên Ubuntu 18.04.

1. Cài đặt zabbix-agent trên Ubuntu 18.04

  • Mô hình triển khai
Mô hình triển khai hệ thống Zabbix
  • IP Planning
  • Cài đặt Zabbix repository
$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.4-1%2Bbionic_all.deb
$ dpkg -i zabbix-release_4.4-1+bionic_all.deb
$ apt update
  • Cài đặt zabbix-agent
sudo apt install zabbix-agent
  • Bật zabbix-agent
$ systemctl start zabbix-agent
$ systemctl enable zabbix-agent
  • Cấu hình zabbix-agent: Sửa file /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf và chỉnh sửa một số thông tin
vim /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
...
SourceIP=192.168.1.11
ListenIP=192.168.1.11
ListenPort=10050
Server=192.168.1.10
ServerActive=192.168.1.10
...

Trong đó:

SourceIP: IP của zabbix agent. Khai báo này được sử dụng khi máy có nhiều IP ta cần chỉ ra IP giao tiếp với zabbix server
ListenIP: IP của zabbix agent. IP được dùng để lắng nghe các gói tin mà zabbix server gửi đến.
ListenPort: Port lắng nghe giao tiếp với server. Port mặc định ở đây là 10050
Server: Bật chế độ Zabbix Monitor Passive ở agent
ServerActive: Bật chế độ Zabbix Monitor Active ở agent


Khởi động lại zabbix-agent

$ systemctl restart zabbix-agent
$ systemctl enable zabbix-agent

2. Thực hiện thêm host giám sát trên zabbix-web

Đăng nhập vào zabbix-web chọn: Configuration -> Host -> Create host

Điền thông tin về host

Chuyển sang tab Templates chọn template phù hợp với host sau đó chọn Add

Kết quả sau khi Add host thành công như sau:

Kiểm tra đã có dữ liệu giám sát hay chưa chọn: Monitoring -> Latest data -> Chọn host.

Như vậy là đã thực hiện cài đặt zabbix-agent trên Ubuntu 18.04, thực hiện giám sát host trên zabbix-web.

Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cài đặt và giám sát zabbix-agent trên WinServer 2016.

Các bạn có thể xem các bài viết về Zabbix tại link dưới đây:

Chuỗi bài về Zabbix của Học Chủ Động

Leave a Comment