Zabbix – Phần 6 – Hướng dẫn cài đặt Grafana trên CentOS7

Trong bài biết trước mình đã hướng dẫn tạo Graph trên Zabbix 4.4. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cài đặt Grafana trên CentOS7.

Cài đặt Grafana trên CentOS7

1. Cài đặt Grafana

  • Mô hình triển khai
Mô hình triển khai hệ thống Zabbix
  • IP Planning
  • Tạo repo Grafana
$ vim /etc/yum.repos.d/grafana.repo

[grafana]
name=grafana
baseurl=https://packages.grafana.com/oss/rpm
repo_gpgcheck=1
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.grafana.com/gpg.key
sslverify=1
sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
  • Cài đặt Grafana
yum install grafana -y
  • Khởi động dịch vụ grafana
systemctl daemon-reload
systemctl start grafana-server
systemctl enable grafana-server
systemctl status grafana-server

2. Cấu hình Grafana

  • Mở trình duyệt web và truy cập http://192.168.1.10:3000/ bạn sẽ thấy như sau:

Đăng nhập bằng tài khoản mặc định: User/Pass: admin/admin

  • Cài đặt Zabbix plugin cho Grafana.
grafana-cli plugins install alexanderzobnin-zabbix-app
systemctl restart grafana-server
  • Sau khi thực hiện xong, truy cập vào Grafana thực hiện thêm Datasource cho Zabbix

Configuration -> Plugins

Chọn Plugins -> Zabbix 

Chọn Enable 

Chọn Configuration -> Data Sources -> Add data source

Datasource -> Add data source: Điền các thông tin về máy chủ zabbix

Đến bước này là đã thực hiện xong việc cấu hình cho Grafana. Tiếp theo có thể tự tạo ra các Dashboard theo tùy chỉnh của mình hoặc sử dụng các Dashboard có sẵn như sau:

Tham khảo thêm các Dashboard có sẵn tại đây

Chon Import

Nhập ID của Dashboard cần Import chọn Load

Chọn Source sau đó chọn Save

3. Kiểm tra

Truy cập vào Dashboard vừa Import để xem biểu đồ

Như vậy là đã thực hiện xong việc cài đặt Grafana trên CentOS7.

Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn gửi cảnh báo đến Telegram khi có sự cố.

Các bạn có thể xem các bài viết về Zabbix tại link dưới đây:

Chuỗi bài về Zabbix của Học Chủ Động

Leave a Comment